strausburg_france_082.jpg
I love this shot.
74/84 - Strausburg France 082.JPG